BDAR
gdpr

Šiame tinklalapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklalapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų kaip ši svetainė yra naudojama. 


Paslaugos

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos globos namuose teikiamos nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis ir be tėvų globos likusiems vaikams.

 

Teikiamų ilgalaikės socialinės globos paslaugų sąrašas (sudėtis):

1. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas.

2. Apgyvendinimas.

3. Maitinimo organizavimas.

4. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymas.

5. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

6. Transporto organizavimas.

7. Sociokultūrinės paslaugų organizavimas.

8. Darbinių įgūdžių ugdymas.

9. Asmeninės higienos ir priežiūros.

10. Religinių poreikių tenkinimas.

11. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

12.Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Globos namuose asmenys ilgalaikei socialinei globai apgyvendinami tokia tvarka:

1. Stacionariame globos padalinyje apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys. Lietuvos vyskupijų senyvo amžiaus dvasininkai ir bažnyčios darbuotojai pasauliečiai šiame padalinyje apgyvendinami pirmumo teise.

2. Grupinio gyvenimo namų padalinyje apgyvendinami suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

3. Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas).

4. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas).

5. Jei Globos namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

6. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos.

7. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

8. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas. Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos Globos namuose teikiamos asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė, specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti šių asmenų.

Teikiamų trumpalaikės socialinės globos paslaugų sąrašas (sudėtis):

1. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo.

2. Apgyvendinimo.

3. Maitinimo organizavimo.

4. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

5. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

6. Transporto organizavimo.

7. Sociokultūrinės paslaugos.

8. Darbinių įgūdžių ugdymo.

9. Asmeninės higienos ir priežiūros.

10. Religinių poreikių tenkinimo.

11. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo.

12. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Globos namuose asmenys trumpalaikei socialinei globai apgyvendinami tokia tvarka:

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos globos namuose teikiamos nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis ir be tėvų globos likusiems vaikams.

Asmenys trumpalaikei socialinei globai globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.

Asmuo (jei asmuo veiksnus) ar globėjas/rūpintojas (jei asmuo neveiksnus/ribotai veiksnus) pageidaujantis gauti paslaugas pateikia prašymą raštu.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos ne trumpiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

Grupinio gyvenimo namų padalinys (toliau – GGN) skirtas gyventi  suaugusiems  asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis. GGN orientuotas į asmens įgalinimą gyventi kiek įmanoma savarankiškiau bendruomenėje. Vienas iš svarbiausių GGN požymių yra tas, jog sudaroma neįgaliesiems galimybė naudotis bendruomenėje esančių įstaigų (tokių kaip dienos, bendruomenės, dienos socialinės globos, psichikos, kultūros centrai ir kt.) teikiamomis paslaugomis ir jas organizuoti, bet ne patys jas teikti.

GGN viename pastate, name, gyvena ne daugiau kaip 10 asmenų.

Svarbiausi GGN tikslai yra:

1. Teikti ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą, užtikrinančią gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą.

2. Tenkinti psichologinius, socialinius, kultūrinius ir dvasinius kiekvieno gyventojo poreikius.

3. Padėti gyventojams integruotis į visuomenę, darbo rinką, sudaryti sąlygas saviraiškai.

4. Sudaryti tinkamas sąlygas gyventojo kūrybiniams gebėjimams ugdyti, socialiniams įgūdžiams formuoti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savitvarkos gebėjimams bei savarankiškumui stiprinti.

5. Ugdyti ir stiprinti gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

6. Sudaryti saugią, gerai sutvarkytą GGN aplinką, reikalingą gyventojų kasdieniniam gyvenimui.

 

Informaciją apie laisvas vietas Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose rasite čia: https://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-06