BDAR
gdpr

Šiame tinklalapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklalapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų kaip ši svetainė yra naudojama. 


Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Lazdyno grupinio gyvenimo namų ir Pušyno grupinio gyvenimo namų padaliniuose (toliau – globos namai), įdiegta  EQUASS kokybės sistema.

2022 sausio 3 d. globos namams suteiktas EQUASS Assurance sertifikatas, kuris nurodo, kad globos namuose teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Globos namams EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu globos namai privalo kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą. Tai įsipareigojimas įgalinantis globos namus siekti nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės užtikrinimo. Globos namai ir toliau atliks socialinių paslaugų kokybės vertinimą, paslaugų gavėjų, jų artimųjų, socialinių partnerių, darbuotojų, finansuotojų apklausas, lygins rezultatus, priims sprendimus dėl pokyčių vykdymo. Socialinių paslaugų kokybės progresą vertins ir stebėseną vykdys EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų EQUASS Assurance 2018 diegimo planas

EQUASS 2018 diegimo rekomendacijos

EQUASS 2018 įstaigos įsivertinimas dėl atitikimo kokybės sistemos atitikimo (pakartotinis)

EQUASS 2018 vidaus audito ataskaita

EQUASS Assurance diegimo plano papildymas po vidaus audito įstaigoje atlikimo

Įsivertinimas dėl atitikimo EQUASS 2018 kokybės sistemos reikalavimams 

EQUASS Assurance audito ataskaita

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų partneriai

1. Vizija, misija ir vertybės

2. Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų kokybės politika

3. Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų 2020 m. veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-211

3.1. Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų 2021 m. veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. A1-197

4. Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka

5. Darbuotojų kompetencijų tobulinimo planas 2021 m.

6. Paslaugų gavėjų teisių chartija 2021 m.

6.1. Paslaugų gavėjų teisių chartijos įgalinimo schemos

7. Asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

8. Etikos ir gerovės užtikrinimo politika

9. Darbuotojų elgesio ir profesinės etikos taisyklės

10. Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo tvarkos aprašas

10.1. Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo priemonių planas 2021 m.

11. Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas

12. Konfidencialumo, socialinių paslaugų gavėjų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas

13. Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą tvarkos aprašas

14. Paslaugų gavėjų gyvenimo įgalinimo koncepcija

15. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

16. Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros

17. Nuolatinio tobulinimosi ir mokymo sistema

18.Vidaus tvarkos taisyklės Grupinio gyvenimo namų gyventojams

19.Veiklos efektyvumo rodikliai

20. Idividualus socialinės globos planas grupinio gyvenimo namų paslaugų gavėjams

21. Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-05