BDAR
gdpr

Šiame tinklalapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklalapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų kaip ši svetainė yra naudojama. 


Veiklos sritis

 
 

Tai, ką aš galiu padaryti, tu to negali. Ką gali padaryti tu, aš negaliu to. Bet kartu mes galime padaryti dėl Dievo kažką tikrai gražaus. (motina Teresė)

 

Marijampolės specialieji socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra (toliau – senyvo amžiaus asmuo), suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (toliau – asmuo, turintis negalią), be tėvų globos likusiems vaikams (toliau – vaikas).

Globos namų globėjas – Vilkaviškio vyskupas

Globos namų misija – kiekvieno paslaugų gavėjo geresnė gyvenimo kokybė, sveikata ir socialinis dalyvavimas, teikiant į asmenį orientuotas paslaugas.

Globos namų vizija – pažangi įstaiga, teikianti kokybiškas paslaugas, vykstanti ir diegianti socialines inovacijas.

Globos namų veiklos tikslai:

  • Užtikrinti paslaugų gavėjams ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, emocinį ir fizinį saugumą, lygias galimybes, sudarant žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugant ir ginant jų teises;
  • Užtikrinti kompleksinę nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą, atsižvelgiant į senyvo amžiaus asmens fizinį ir socialinį savarankiškumo lygį;
  • Užtikrinti suaugusiems asmenims turintiems negalią, visapusišką ir lygiateisį dalyvavimą visuomenės gyvenime, įgalinant ir skatinant savarankiškumą.

Globos namų vertybės:

Geras mikroklimatas/atmosfera. Pagarbiai bendrauja ir dalykiškai bendradarbiauja, teikdami paslaugas veikia kartu, kaip komanda, atviri, draugiški ir paslaugūs. Kuria atvirą, vidine ramybe, pasitikėjimu ir partneryste paremtą darbinę aplinką;

Gyvenimo kokybė. Globos namų siekis – laimingas besišypsantis paslaugų gavėjas. Globos namai vertina ir gerbia paslaugų gavėjus, rūpinasi jų gyvenimo kokybe, pažanga ir tobulėjimu, įsijaučia į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai supranta kito jausmus. Gyvenimo kokybė suprantama kaip fizinių, psichologinių, socialinių santykių, materialinių poreikių patenkinimas bei kaip asmeninis jausmas, kylantis dėl pasitenkinimo ar nepasitenkinimo gyvenimu;

Profesionalumas. Globos namai yra profesionali įstaiga, atliekanti socialines paslaugas kokybiškai, kad globos namų veiksmai būtų kuriantys vertę. Globos namai vertina atsakomybę, dirba sąžiningai, priimamus sprendimus grindžia profesiniu išmanymu, už atliktus darbus yra atsakingi paslaugų gavėjams, kolegoms ir sau. Vertina teisingumą – elgiasi etiškai, yra teisinga ir socialiai atsakinga įstaiga, įsipareigojusi Globos namų bendruomenei ir aplinkai;

Nuolatinis tobulėjimas. Nuolatos Globos namai analizuoja ir vertina savo veiklą, kurią siekia tobulinti. Nuolat siekia geresnių rezultatų, domisi naujovėmis, turi drąsos keistis ir keisti, ieško pažangių ir naudą kuriančių sprendimų bei juos įgyvendina. Pasirengę pokyčiams, skatina pažangias idėjas;

Socialinės atsakomybės ir tvarumo puoselėjimas bei inovacijų taikymas. Globos namai atsakinga įstaiga už jos poveikį aplinkai ir visuomenei, kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieško novatoriškų sisteminių socialinių ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų. Puoselėja tvarumą, kuris yra svarbi socialinės, ekonominės, kultūrinės ir ekologinės raidos sąlyga, paremta aiškia juridine plėtros baze ir priimamų sprendimų racionalumu. Taiko inovacijas, ieško naujų idėjų, koncepcijų, technologijų, formų, metodų ir procedūrų, siekiant tobulinti įstaigos valdymo ir paslaugų teikimo veiklas.

Globos namų vykdomos funkcijos:

1. Vykdo globėjo (rūpintojo), teismo sprendimu – turto administratoriaus pareigas: atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises ir teisėtus interesus, administruoja vaiko, senyvo amžiaus asmens ar asmens, turinčio negalią, turtą, tvarko iš jų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą.

2. Suteikia globos namų gyventojams gyvenamąjį plotą, užtikrina saugią, sutvarkytą, jų poreikiams pritaikytą aplinką, aprūpina reikalingu inventoriumi, vaikui ir asmeniui, turinčiam negalią, sudaro artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą;

3. pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias jų savarankiškumo lygį ir individualius poreikius.

4. Atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu, organizuoja (teikia) maitinimą.

5. Organizuoja ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytą paros finansinį normatyvą aprūpina medikamentais.

6. Organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis.

7. Užtikrina sanitarinį, higieninį ir prieš epideminį režimą globos namuose.

8. Organizuoja globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški, rūpinasi vaiko dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, šeiminius, socialinius, doros, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.

9. Organizuoja kultūrinių, religinių paslaugų teikimą.

10. Sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parinkdami jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas.

11. Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, vaikui – globėjų (rūpintojų) paieškos ir įvaikinimo klausimus.

12. Bendradarbiauja su vaiko tėvais ir kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.

13. Bendradarbiauja su vaiko ugdymo ir mokymo įstaigomis vaiko mokymo(si) klausimais.

14. Organizuoja ir vykdo neformalųjį vaiko, turinčio negalią, ugdymą pagal patvirtintas neformaliojo ugdymo programas, organizuoja (teikia) specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugas, sudaro sąlygas mokyklinio amžiaus vaikui, turinčiam negalią, atsižvelgiant į jo galimybes ir sveikatos būklę, mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo ugdymo mokykloje ir gauti jo gebėjimus atitinkantį išsilavinimą.

15. Tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą globos namų veiklos dokumentaciją.

16. Patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja.

17. Vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą.

18. Užtikrina efektyvų valstybės biudžeto ir kitų lėšų naudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą.

19. Tvarko globos namų buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas funkcijas.

21. Suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikia kitas paslaugas.

Globos namai įsteigti 2007 m. kovo 23 d.

Licencija globos namams suteikta 2018 m. balandžio 30 d. Nr. L000000769

Socialinės globos kaina

Veiklos sritis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla. Veiklos kodas 87.30

Socialinės globos paslaugų 2021 metų Atitikties rezultatai

Grupinių gyvenimo namų padalinys įsteigtas 2018 m. balandžio 30 d.

Licencija grupinio gyvenimo namams suteikta  2018 m. balandžio 30 d. Nr. L000000769

Socialinės globos kaina 

Veiklos sritis - Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Socialinės globos paslaugų 2021 metų Atitikties rezultatai 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-11