>

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus,

Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose (toliau – globos namuose) duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB "SDG", kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Kontaktiniai duomenys: el.p.: [email protected] , tel. Nr. +370 37 460066

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais klausimais, susijusiais su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu globos namuose ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis telefonu, taip pat paštu ar elektroniniu paštu pateikę prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es).

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Globos namuose asmens duomenys tvarkomi esant nors vienai iš šių sąlygų:

 • duomenys tvarkomi, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui teisės aktais nustatyta teisinė prievolė;
 • duomenys tvarkomi, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • duomenys tvarkomi, siekiant sudaryti arba įvykdyti sutartį;
 • duomenys tvarkomi, kai fizinis asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų tvarkymo tikslai

Globos namuose asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • vykdant viešojo administravimo ir vidaus administravimo funkcijas:
  • nagrinėjant asmens prašymus (informacijos teikimo, konsultavimo, dokumentų išdavimo) ar skundus;
  • nagrinėjant pranešimus apie korupciją;
  • tiriant skundus dėl informacinės visuomenės paslaugų teikėjų;
  • tvarkant įstaigos struktūrą;
  • administruojant ir valdant personalą;
  • organizuojant pretendentų į darbuotojo pareigas  konkursus (atrankas);
  • organizuojant darbuotojų mokymus;
  • organizuojant darbų saugą;
  • administruojant pažymas dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo;
  • tvarkant asmens sąskaitų korteles;
  • tvarkant prekių, paslaugų, finansavimo, valstybės turto panaudos sutartis, taip pat tvarkant tolesnių sutartinių įsipareigojimų vykdymą, ūkinę operaciją patvirtinančius apskaitos dokumentus (sąskaitos-faktūros, prekių, paslaugų, darbų perdavimo-priėmimo aktai);
  • tvarkant įstaigos buhalterinę apskaitą ir turto valdymą;
  • organizuojant viešuosius pirkimus;
  • atstovaujant teismuose;

Duomenų kategorijos

Globos namuose tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 • Dėl informacijos gavimo, konsultacijų, dokumentų išdavimo ar  prašymų, skundų pateikimo į globos namus besikreipiančių interesantų pateikti asmens duomenys;
 • Globos namams teisės aktais pavestų funkcijų atlikimo metu gauti asmens duomenys;
 • Globos namuose tvarkomų informacinių sistemų naudotojų asmens duomenys;
 • kandidatų, pretenduojančių dirbti globos namuose, taip pat ir globos namų darbuotojų asmens duomenys;
 • sutartiniuose santykiuose su prekių ir paslaugų tiekėjais gauti asmens duomenys.

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Asmens duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą globos namuose;
 • teisę susipažinti su globos namuose tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Detalesnė informacija - Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Atnaujinimo data: 2024-04-04