Globos namų funkcijos

Globos namų vykdomos funkcijos:

1. Vykdo globėjo (rūpintojo), teismo sprendimu – turto administratoriaus pareigas: atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises ir teisėtus interesus, administruoja vaiko, senyvo amžiaus asmens ar asmens, turinčio negalią, turtą, tvarko iš jų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą.

2. Suteikia globos namų paslaugų gavėjams gyvenamąjį plotą, užtikrina saugią, sutvarkytą, jų poreikiams pritaikytą aplinką, aprūpina reikalingu inventoriumi, vaikui ir asmeniui, turinčiam negalią, sudaro artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą;

3. Pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia globos namų paslaugų gavėjams socialinės globos paslaugas, atitinkančias jų savarankiškumo lygį ir individualius poreikius.

4. Atsižvelgdami į globos namų paslaugų gavėjų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu, organizuoja (teikia) maitinimą.

5. Organizuoja ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytą paros finansinį normatyvą aprūpina medikamentais.

6. Organizuoja globos namų paslaugų gavėjų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis.

7. Užtikrina sanitarinį, higieninį ir prieš epideminį režimą globos namuose.

8. Organizuoja globos namų paslaugų gavėhų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški, rūpinasi dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, šeiminius, socialinius, doros, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.

9. Organizuoja kultūrinių, religinių paslaugų teikimą.

10. Sudaro sąlygas saviraiškai, parinkdami jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas.

11. Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo klausimus.

12. Bendradarbiauja su paslaugų gavėjų artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius.

13. Bendradarbiauja su paslaugų gavėjų ugdymo ir mokymo įstaigomis paslaugų gavėjų mokymo(si) klausimais.

14. Tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą globos namų veiklos dokumentaciją.

15. Patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja.

16. Vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą.

17. Užtikrina efektyvų valstybės biudžeto ir kitų lėšų naudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą.

18. Tvarko globos namų buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas funkcijas.

20. Suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikia kitas paslaugas.

Atnaujinimo data: 2024-04-02