Veiklos sritys

Tai, ką aš galiu padaryti, tu to negali. Ką gali padaryti tu, aš negaliu to. Bet kartu mes galime padaryti dėl Dievo kažką tikrai gražaus. (motina Teresė)

 

Marijampolės specialieji socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra (toliau – senyvo amžiaus asmuo), suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (toliau – asmuo, turintis negalią), be tėvų globos likusiems vaikams (toliau – vaikas).

Globos namų globėjas – Vilkaviškio vyskupas

Globos namų misija – kiekvieno paslaugų gavėjo geresnė gyvenimo kokybė, sveikata ir socialinis dalyvavimas, teikiant į asmenį orientuotas paslaugas.

Globos namų vizija – pažangi įstaiga, teikianti kokybiškas paslaugas, vykstanti ir diegianti socialines inovacijas.

Globos namų veiklos tikslai:

  • Užtikrinti paslaugų gavėjams ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, emocinį ir fizinį saugumą, lygias galimybes, sudarant žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugant ir ginant jų teises;
  • Užtikrinti kompleksinę nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą, atsižvelgiant į senyvo amžiaus asmens fizinį ir socialinį savarankiškumo lygį;
  • Užtikrinti suaugusiems asmenims turintiems negalią, visapusišką ir lygiateisį dalyvavimą visuomenės gyvenime, įgalinant ir skatinant savarankiškumą.

Globos namų vertybės:

Geras mikroklimatas/atmosfera. Pagarbiai bendrauja ir dalykiškai bendradarbiauja, teikdami paslaugas veikia kartu, kaip komanda, atviri, draugiški ir paslaugūs. Kuria atvirą, vidine ramybe, pasitikėjimu ir partneryste paremtą darbinę aplinką;

Gyvenimo kokybė. Globos namų siekis – laimingas besišypsantis paslaugų gavėjas. Globos namai vertina ir gerbia paslaugų gavėjus, rūpinasi jų gyvenimo kokybe, pažanga ir tobulėjimu, įsijaučia į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai supranta kito jausmus. Gyvenimo kokybė suprantama kaip fizinių, psichologinių, socialinių santykių, materialinių poreikių patenkinimas bei kaip asmeninis jausmas, kylantis dėl pasitenkinimo ar nepasitenkinimo gyvenimu;

Profesionalumas. Globos namai yra profesionali įstaiga, atliekanti socialines paslaugas kokybiškai, kad globos namų veiksmai būtų kuriantys vertę. Globos namai vertina atsakomybę, dirba sąžiningai, priimamus sprendimus grindžia profesiniu išmanymu, už atliktus darbus yra atsakingi paslaugų gavėjams, kolegoms ir sau. Vertina teisingumą – elgiasi etiškai, yra teisinga ir socialiai atsakinga įstaiga, įsipareigojusi Globos namų bendruomenei ir aplinkai;

Nuolatinis tobulėjimas. Nuolatos Globos namai analizuoja ir vertina savo veiklą, kurią siekia tobulinti. Nuolat siekia geresnių rezultatų, domisi naujovėmis, turi drąsos keistis ir keisti, ieško pažangių ir naudą kuriančių sprendimų bei juos įgyvendina. Pasirengę pokyčiams, skatina pažangias idėjas;

Socialinės atsakomybės ir tvarumo puoselėjimas bei inovacijų taikymas.Globos namaiatsakinga įstaiga už jos poveikį aplinkai ir visuomenei, kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieško novatoriškų sisteminių socialinių ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų. Puoselėja tvarumą, kuris yra svarbi socialinės, ekonominės, kultūrinės ir ekologinės raidos sąlyga, paremta aiškia juridine plėtros baze ir priimamų sprendimų racionalumu. Taiko inovacijas, ieško naujų idėjų, koncepcijų, technologijų, formų, metodų ir procedūrų, siekiant tobulinti įstaigos valdymo ir paslaugų teikimo veiklas.

Atnaujinimo data: 2024-04-02